Projekti

Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitev 10. aprila 2019

Vzdrževanje cest v občini Gorenja vas – Poljane v vrednosti cca. 470.000,00 EUR.

Lokalna cesta LC 401023 Zapreval – Poljane, sanacija ceste na odseku od km 5+500 do km 6+930 10. aprila 2019

Sanacija ceste v občini Gorenja vas – Poljane v vrednosti cca. 300.000,00 EUR.

Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici – Novo mesto 10. aprila 2019

V sklopu urejanja gospodarske cone v Novem mestu je bila zgrajena komunalna infrastrukturo – fekalna in meteorna kanalizacija s ponikovalnimi polji in vodovod. Razširjena je bila tudi cesta in zgrajen hodnik za pešce.