V teku

Rekonstrukcija dovozne ceste na Malo Mežaklo

Na Jesenicah rekonstruiramo cesto, ki vodi na komunalno deponijo Mala Mežakla. Gre za razširitev obstoječe makadamske ceste, izvedbo odvodnjavanja in asfaltiranje ter zaščita brežin pred padanjem kamenja.

Ureditev regionalne ceste R2-452/0368 Hrušica-Javornik

Na Jesenicah rekonstruiramo regionalno cesto in gradimo nov most čez vodotok Jesenica. Most je razpona ca. 12 m, temeljen na 12 novih uvrtanih pilotih.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, I. sklop, 1. faza – območje MOL in območje Vodic

Kot podizvajalci gradimo del zbirnega cevovoda »Kolektor C0«, premera 1200 mm, na območju Mestne občine Ljubljana in kanalizacijo na območju občine Vodice.